مرمت و بازسازی گنبد الله الله ورزقات

کبود گنبد ورزقان

 مرمت و بازسازی گنبد الله الله ورزقات

 مرمت و بازسازی گنبد الله الله ورزقات


مسجد جامع ارومیه - برج سه گنبد ارومیه مسجد سردار ارومیه - مسجد جامع تبریز - مسجد جامع مرند - مسجد جامع عجبشیر - بقعه شیخ کلخوران برج شیخ حیدر مشکین شهر - امامزاده اسمعیل ابهر - کبود گنبد ورزقان کاروانسرای عباسی